fbpx Algemene verkoopsvoorwaarden | Sprimoglass

Algemene verkoopsvoorwaarden

SPRIMOGLASS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden onze contracten verondersteld te zijn afgesloten tegen onderstaande voorwaarden :


1.    Totstandkoming en interpretatie van het contract
1.1.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Sprimoglass gedane offertes, bestellingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. 
1.2.    Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen en wel enkel in de vorm van een Service Level Agreement (hierna afgekort: S.L.A.). Ingeval van contradicties tussen de algemene verkoopvoorwaarden en de S.L.A. zullen de algemene verkoopvoorwaarden voorrang hebben.
1.3.    De koper wordt telkens verondersteld deze algemene voorwaarden te kennen en aangenomen te hebben. 

2.    Offertes
2.1.    Alle offertes van Sprimoglass zijn vrijblijvend en kunnen steeds door haar worden herroepen. Ze kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. Niettemin is Sprimoglass gerechtigd om deze mondeling te accepteren alsof deze schriftelijk zouden zijn aangegaan.
2.2.    De offertes kunnen binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 
2.3.    Bij gebrek aan aanvaarding binnen de 30 dagen nadat de offertes werden overgemaakt of binnen de termijn zoals overeengekomen in de meegedeelde offerte, vervallen de aanbiedingen van Sprimoglass.
2.4.    De prijzen zijn gebaseerd op de hoeveelheden en afmetingen aangeduid in de aanvraag van de klant. Sprimoglass begroot de rendabiliteit van de versnijding en de productie op die basis. Indien essentiële elementen van de aanvraag (zoals maar niet exclusief afmetingen en volgorde) achteraf wijzigen, behoudt Sprimoglasse zich het recht voor om haar prijzen te herzien en een nieuwe offerte op te stellen. 
2.5.    De prijzen per stuk en/of begrotingsprijzen zijn indicatief. Enkel de prijzen per m² zijn contractueel. De aangekondigde prijzen worden steeds exclusief taksen begrepen.
2.6.    Ingeval van nazicht van de samenstellingen op verzoek van de klant, wordt dit nazicht ten louter indicatieve titel gegeven, vermits Sprimoglass geen studiebureau is. Een vergissing of niet-naleving van de toepasbare normen kan nooit leiden tot de aansprakelijkheid van Sprimoglass. Betreffende nazicht wordt op volgende wijze verricht :
    1.    Nazicht van de samenstellingen, windweerstand 
        a.    Nazicht volgens :
            i.    NBN S23-002: 2016
            ii.    PrEN NBN S23-002: 2017
            iii.    Eurocodes
        b.    De blootstellingszone moet worden aangeduid door de klant
        c.    Het nazicht betreft een indicatie in functie van de instrumenten en middelen waarover wij beschikken (Vitralys, Vitrages Décisions, Mepla, calculators van de leveranciers van Sprimoglass). 
    2.    Nazicht van de samenstellingen, akoestiek
        a.    Sprimoglass beschikt over geteste beglazing voor dewelke het een PV kan afleveren
        b.    Andere samenstellingen kunnen worden geraamd, maar zonder resultaatsgarantie.
    3.    Nazicht van de samenstellingen, veiligheid
        a.    In België kan Sprimoglass advies verstrekken in verhouding tot de NBN S23-002, maar de keuzebepaling behoort toe aan de architect
        b.    Behoudens andersluidend beding, gaat Sprimoglass ervan uit dat de beglazing wordt geplaatst met een hoogte van het vul-element van meer dan 90 cm zonder borstweringsfunctie
        c.    In Frankrijk, houdt Sprimoglass rekening met een aardbevingsgebied nul.
    4.    Naicht van de samenstellingen, tegenstrijdigheden
        a.    Ingeval van flagrante inbreuk op de veiligheid van personen, worden de offertes en in elk geval de bestellingen geweigerd
        b.    Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de offerteaanvraag en het lastenboek, primeert de offerteaanvraag

3.    Prijs
3.1.    Behoudens andersluidende vermelding, zijn de prijzen gehanteerd door Sprimoglass steeds eenheidsprijzen per vierkante meter, zelfs wanneer eerder een geraamde totaalprijs werd vermeld. 
3.2.    Sprimoglass factureert het bestelde glas en toebehoren tegen de voorwaarden en prijzen vermeld in de contractbevestiging of, bij gebrek aan deze, aan de prijzen opgenomen op de “algemene prijslijst” van Sprimoglass, aan de prijzen opgenomen in de meegedeelde S.L.A., of bij gebrek aan één van deze, aan de prijzen opgenomen in de offerte. 
3.3.    Sprimoglass heeft het recht de bijkomende diensten en leveringen verbonden aan het bestelde glas en toebehoren eveneens te factureren conform de “algemene prijslijst”, of conform de meegedeelde S.L.A. of conform algemene marktvoorwaarden. 
3.4.    Hieronder wordt onder meer verstaan het transport, de glasbreukverzekering en het ter beschikking stellen van bokken. Deze opsomming is niet limitatief.
3.5.    De “algemene prijslijst” wordt op aanvraag van de koper aan hem overgemaakt. Indien dit van toepassing is, wordt de koper tevens in het bezit gesteld van de overeengekomen S.L.A.
3.6.    Behoudens bijzondere bepalingen, gelden de prijzen voor producten op de plaats van bestemming. Wanneer de producten afgehaald worden in de fabriek houdt dit geen enkele prijsvermindering in. 
3.7.    Alle gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offertes en aanbiedingen, bekende prijsbepalende factoren. 
3.8.    Sprimoglass is steeds bevoegd om de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbelanghebbende factor daartoe aanleiding geeft. Bij prijswijziging van grondstoffen, is Sprimoglass gerechtigd haar gehanteerde prijzen hieraan aan te passen. 
3.9.    De door Sprimoglass gehanteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere taksen, exclusief reiniging van het glas alsook exclusief verzend, -en verpakkingskosten.  

4.    Bestellingen
4.1.    Bestellingen worden geacht steeds bindend te zijn voor de kopers. Elke specifieke bestelling die wordt gedaan door de koper of elke specifieke voorwaarde die door hem wordt geëist is slechts bindend na schriftelijke aanvaarding door Sprimoglass. 
4.2.    Annulatie van een geplaatste bestelling is enkel mogelijk binnen de 24 uur na bevestiging van de bestelling en met het uitdrukkelijk akkoord van Sprimoglass. 
4.3.    In dit geval blijft de koper, een forfaitair bedrag gelijk aan 10% van de bestelling, met een minimum van 125,00 €, verschuldigd aan Sprimoglass. 
4.4.    Sprimoglass behoudt zich het recht om haar voorstellen, tarieven, voorwaarden en producteigenschappen op elk ogenblik en onaangekondigd te wijzigen. Ze worden bijgevolg enkel ter aanduiding gegeven.
4.5.    Vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling aan de koper zijn de prijzen en de producteigenschappen bindend en kunnen ze alleen nog maar veranderd worden mits een wederzijds en schriftelijk akkoord. 
4.6.    Wat de kwaliteit betreft, aanvaardt de koper qua afmetingen, dikte, vlakheid, tinten, optische kwaliteit, fouten in het uitzicht, de afwijkingen vermeld in de nota FIV/VGI 03 (NIT 214) en die van de leverancier van zijn medecontractant.
4.7.    De koper moet de bevestiging van zijn bestelling nakijken en Sprimoglass op de hoogte brengen van elke eventuele fout.
4.8.    De bestellingsbevestigingen hebben immers slechts tot doel de koper de kans te geven om te controleren of de gegevens van de bestelling correct werden geregistreerd.

5.    Uitvoering
5.1.    De werken van Sprimoglass worden uitgevoerd overeenkomstig de NBN S23-002-norm, het lastenboek voor privéwerken (nummer 22), opgesteld door de N.C.B., het W.T.C.B. en de F.A.B., alsook de NIT 214-norm en hun addenda en bijwerkingen (gepubliceerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

6.    Leveringsplaats en -Termijnen
6.1.    Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, geldt als plaats van levering de feitelijke gegeven vestigingsplaats opgegeven door de koper. 
6.2.    De leverings- en/of plaatsingstermijn wordt louter benaderend opgegeven en is niet bindend. Het niet-naleven van de leveringstermijn kan niet worden ingeroepen om een schadevergoeding en/of laattijdigheidsboeten van Sprimoglass te eisen, zelfs indien dit beding opgenomen werd in het lastenboek.
6.3.    Sprimoglass geeft de koper de toelating om de levering van een bestelling die klaar staat, op eigen risico, uit te stellen gedurende maximum drie weken te rekenen vanaf de oorspronkelijk voorziene leverings- en/of plaatsingsdag. Na deze termijn zal Sprimoglass de goederen en opslagkosten factureren tot de goederen zijn geleverd of afgehaald. De opslagkosten omvatten de verpakking van de beglazing gefactureerd aan 8 € per bok per week, en de opslag gefactureerd aan 3 €/ m²  per week.

7.    Overmacht en onvoorziene omstandigheden
7.1.    In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden behoudt Sprimoglass zich het recht voor om elk contract of bestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder aankondiging of schadevergoeding. 
7.2.    Het betreft hier onder meer oorlog, terorrisme, volledige of gedeeltelijke staking, lock-out, brand, zwaar ongeval, machinebreuk, verstoring van de openbare orde, faling van onze leveranciers, alsook elk ander geval van overmacht dat voor Sprimoglass, net zoals voor de leveranciers, een belemmering vormt voor een normale productie en regelmatige levering van grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading. Deze opsomming is niet limitatief.
7.3.    Indien er sprake is van een onvoorziene omstandigheid die van zodanige aard is dat de koper naar redelijkheid en billijkheid de nakoming van Sprimoglass niet mag verwachten, kan de rechter op vraag van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

8.    Vervoer
8.1.    Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst reizen de goederen op risico van de koper. 
8.2.    Bij aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden erkent de koper kennis te hebben genomen van het reglement van Sprimoglass betreffende de glasbokken/vervoer of indien van toepassing, van de regels hieromtrent opgenomen in de meegedeelde S.L.A, en deze aanvaard te hebben.


9.    Afgifte en aanvaarding
9.1.    De goederen worden verondersteld in de fabriek van Sprimoglass te worden afgeleverd en aanvaard. Indien de koper dit wenst wordt hij op de hoogte gebracht van de datum waarop hij kan overgaan tot een controle voor verzending of afhaling.

10.    Gewijzigde situatie bij de koper
10.1.    In geval van wijziging in de situatie van de koper, zoals onder meer en niet limitatief: zijn insolvabiliteit, faillissement, overlijden, wijziging of ontbinding van de vennootschap, opruiming van de goederen of gerechtelijk reorganisatie, toestand van wanbetaling of stopzetting van de betalingen behoudt Sprimoglass zich het recht voor om de uitvoering van het contract op te schorten, waarborgen te eisen of het contract te ontbinden, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling.
10.2.    Wanneer de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behoudt Sprimoglass zich het recht voor om van de koper waarborgen te eisen die Sprimoglass nuttig acht in het licht van de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract. 
10.3.    In geval van weigering om hieraan te voldoen heeft Sprimoglass het recht om het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

11.    Facturatie
11.1.    De afmetingen worden steeds naar de volgende centimeter afgerond. 
11.2.    Het eenheidsoppervlak wordt afgerond tot de dm² die er het dichtst bij ligt, met een minimum van 50 dm² per volume. 
11.3.    Elke beglazing van onregelmatige vorm wordt gemeten overeenkomstig de afmetingen van de kleinste rechthoek omschreven overeenkomstig de voorschriften van de NBN B 06-001 norm. 

12.    Betaling
12.1.    Tenzij anders overeengekomen, zijn alle leveringen betaalbaar binnen de dertig dagen na einde maand. Alle kosten inherent aan de betaling zijn ten laste van de koper. 
12.2.    Sprimoglass behoudt zich het recht voor om enerzijds te eisen dat de koper wissels aanvaardt en anderzijds om slechts tegen contante betaling te leveren. 
12.3.    Elke betaling die gebeurt binnen een korte termijn geeft slechts recht op een korting op het nettobedrag van de facturatie voor zover de koper geen ander bedrag schuldig is dat op die datum opeisbaar is. Het bedrag van deze korting alsook de termijn waarin de rekening gecrediteerd moet worden staan samen met het te betalen bedrag vermeld op de factuur. 
12.4.    Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zelfs gedeeltelijk, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% per jaar, samen met een vermeerdering van het factuurbedrag met 10% als forfaitaire schadevergoeding voor de incassokosten (met een minimum van 125,00 €), dit steeds onder voorbehoud van alle andere rechten. 
12.5.    Bovendien brengt elk verschuldigd en op de eindvervaldag niet betaald bedrag, van rechtswege een verwijlintrest op van 10 % per jaar, enkel en alleen door op vervaldag te komen, zonder ingebrekestelling en zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke overeenkomst is vereist. 
12.6.    Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag worden alle facturen, zelfs degene die niet vervallen zijn, opeisbaar - niettegenstaande de uitgifte van wissels op latere datums, die geen schuldvernieuwing met zich meebrengen - en heeft Sprimoglass ook het recht om een productie of een levering van beglazingen uit te stellen of op te schorten, zelfs als deze deel uitmaakt van een voorafgaande bevestiging. 

13.    Aansprakelijkheid

ALGEMEEN
13.1.    Sprimoglass maakt haar producten met de grootste zorg en volgens beproefde methodes, maar ze blijven onderworpen aan de risico's die verband houden met toevallige omstandigheden en afwijkingen wat de grondstoffen betreft. 
13.2.    De  10-jarige verantwoordelijkheid van Sprimoglass betreft enkel zichthinder ten gevolge van condensatie of aanzetting op de binnenwanden van de beglazing en dit ten gevolge van een gebrekkige afdichting van de beglazing. Voor andere gebreken verwijzen wij naar artikel 13.5.
13.3.    De koper is aansprakelijk voor elke schade die hij door opzet, onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid veroorzaakt aan Sprimoglass. 
13.4.    Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden verbindt de koper zich ertoe Sprimoglass te vrijwaren en te vergoeden voor elke aanspraak op of veroordeling tot schadeloosstelling waarvan Sprimoglass het voorwerp zou zijn ten gevolge van de niet-naleving van deze voorwaarden of ten gevolge van het onrechtmatig of foutief gebruik van de diensten van Sprimoglass
13.5.    Eénzelfde bestelling wordt uitgevoerd met dezelfde laagorigine voor het geheel. Echter ingeval van productie van één bestelling in fases met een aanzienlijk tijdverschil tussen de fases, kan Sprimoglass de beschikbaarheid van dezelfde laagorigine niet waarborgen.

NIET-CONFORME LEVERING & GEBREKKIGE PRODUCTEN
13.6.    Op straffe van verval dient de koper Sprimoglass binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van elke zichtbare fout, afwijking of niet-conforme levering van een bestelling. Geen enkele klacht zal worden aanvaard nadat de door ons geproduceerde goederen door de koper of door een derde op eender welke wijze werden behandeld, gebruikt, versneden of veranderd.
13.7.    Bij niet-conforme levering ingevolge vergissing, afwijking in de grondstoffen enzovoorts, kan Sprimoglass nooit verder aansprakelijk worden gesteld dan  tot gehele of gedeeltelijke creditering van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. Elke andere verantwoordelijkheid wordt door Sprimoglass afgewezen.
13.8.    Het bedrag zal pas worden gecrediteerd vanaf het moment dat Sprimoglass de non-conformiteit heeft kunnen vaststellen. In gevallen waarin Sprimoglass de non-conformiteit niet heeft kunnen vaststellen, zal er nooit gecrediteerd kunnen worden. 
13.9.    Indien er sprake zou zijn van een gebrek in de producten van Sprimoglass  beperkt de eventuele verantwoordelijkheid van Sprimoglass zich tot de levering van een correct vervangproduct op de oorspronkelijke leveringsplaats.
13.10.    De verdere verwerking en plaatsing van dit vervangproduct en eventuele andere bijkomende kosten zijn steeds ten laste van de koper. 
13.11.    Regenboogeffecten (interferenties te wijten aan talrijke lichtweerkaatsingen in isolatieglas) kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als een gebrek of als gebrekkig werk.
13.12.    Indien, ingevolge een vraag tot tussenkomst in de waarborg door de koper, een gebrek wordt vastgesteld dat niet te wijten is aan de productie (krassen of gebreken op de buitenkant ...) of een gebrek wegens het niet respecteren van de plaatsinstructies voorzien door NBN S23-002 (STS 38), zal Sprimoglass sowieso een forfaitair bedrag van 100 € factureren, voor deelname in de verplaatsingskosten.
13.13.    Indien de koper of zijn verantwoordelijke Sprimoglass een materiaal oplegt van bepaalde kwaliteit of type of een bepaald uitvoeringsprocedé, is Sprimoglass bevrijd van elke verantwoordelijkheid wegens gebreken te wijten aan de keuze van het genoemde materiaal of het genoemde procedé. 
13.14.    Sprimoglass wijst tevens elke verantwoordelijkheid af in verband met beschadiging van alle soorten lagen op het glas die op vraag van de koper op het isolatieglas zijn aangebracht aan zijde 1. 
13.15.    Glas met gestructureerde kruishouten of met ingebouwde jaloezieën zijn slechts drie jaar gewaarborgd, tenzij de waarborgbepaling nog verder is beperkt volgens de bepalingen van de “algemene prijslijst” (te verkrijgen op aanvraag) of indien van toepassing, volgens de bepalingen van de meegedeelde S.L.A.
13.16.    Zonwerend glas en glas met een laag worden slechts gewaarborgd in de mate waarin de voorschriften van de technische dienst stipt zijn nageleefd. 
13.17.    Wat zwembaden betreft worden alleen siliconengeassembleerde dubbelglazen die volgens de normen geplaatst zijn, gewaarborgd.
13.18.    Voor gekleurd niet-gehard glas wordt nooit een waarborg gegeven. Dit houdt een afwijking in op de 10-jarige garantie.

GEVOLGSCHADE
13.19.    Sprimoglass is nooit verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik van haar producten op een wijze die niet strookt met de regels van de kunst of plaatsingsinstructies, oneigenlijk gebruik alsook schade of breuk die het gevolg is van slechte opslag van leveringen door de koper. 
13.20.    Sprimoglass is tevens niet verantwoordelijk wanneer de door haar geproduceerde goederen door de koper of door een derde op eender welke manier worden behandeld, versneden of veranderd.
13.21.    Sprimoglass is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade als gevolg van een verkeerde stockage, verdere behandeling of plaatsing, een gebrek aan onderhoud of gebruik van schadelijke producten, weersverschijnselen, brand of elke andere oorzaak van glasbreuk of om het even welke beschadiging die niets te maken heeft met een verkeerde levering door Sprimoglass. 

14.    Mallen
14.1.    Glas dat gesneden wordt volgens een mal of tekening overgemaakt door de koper, wordt uitgevoerd overeenkomstig deze tekeningen of mallen, zelfs indien de afmetingen verschillen van deze aangeduid op de bestellingen. 
14.2.    Sprimoglass aanvaardt slechts klachten in verband met uitvoeringsfouten in geval van bestellingen met harde modellen. De plannen met afmetingen die door de koper worden geleverd blijven ter beschikking van Sprimoglass totdat Sprimoglass de definitieve goedkeuring geeft. 
14.3.    Indien de koper ze binnen drie maanden na volledige levering van de bestelling niet opeist, worden de modellen en/of plannen met afmetingen eigendom van Sprimoglass, die er naar eigen goeddunken over zal kunnen beschikken en dit zonder dat de koper hiertegen enig verhaal kan uitoefenen.
14.4.    De door Sprimoglass gehanteerde/gebruikte mallen blijven haar eigendom en behoren tot haar auteursrechten.

15.    Eigendomsvoorbehoud
15.1.    Alle goederen blijven eigendom van  Sprimoglass tot de volledige betaling van het saldo. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven eigendom van Sprimoglass om de mogelijke verliezen te dekken bij herverkoop.
15.2.    De koper is niet bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren, verpanden, of uit handen te geven. Evenmin is de koper gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen. 

16.    Geschillenbetwisting 
16.1.    De contracten van Sprimoglass worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.

17.    E-facturatie
17.1.    De koper aanvaardt uitdrukkelijk om zijn facturen elektronisch te ontvangen.
17.2.    Wanneer de koper aanvaardt om zijn facturen elektronisch te ontvangen dan zullen deze niet langer in papieren vorm, via gewone post, bezorgd worden. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen en zal de wettelijke draagwijdte van een normale factuur hebben.
17.3.    De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres opgegeven door de koper.
17.4.    Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden inzake e-facturatie gaat de koper ermee akkoord dat Sprimoglass zijn persoonsgegevens verwerkt, waaronder onder meer naam, voornaam, e-mailadres, klantnummer, transactionele gegevens, bedrag, .... Deze opsomming is niet-limitatief.
17.5.    De koper verbindt er zich toe Sprimoglass de correcte gegevens te bezorgen en elke wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan te passen of mee te delen aan Sprimoglass.
17.6.    Sprimoglass is niet verantwoordelijk voor foutieve communicatie ingevolge de mededeling van incorrecte of verouderde gegevens door de koper.
17.7.    De elektronische verzendingsdiensten van Sprimoglass kunnen gedurende een redelijke termijn onderbroken worden omwille van onderhoudswerken. 
17.8.    Dergelijke onderbreking zal in de mate van het mogelijke aangekondigd worden, doch dit kan niet steeds gegarandeerd worden Sprimoglass. In ieder geval is Sprimoglass niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.
17.9.    De elektronische verzending van de facturen is kosteloos. 
17.10.    De koper is verantwoordelijk voor de facturen die hem elektronisch worden doorgestuurd door Sprimoglass. 
17.11.    Het verzenden, consulteren of verwijderen van berichten of gegevens is de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor de consultatie, controle en bewaring van zijn e-facturen.
17.12.    De koper kan het systeem van e-facturatie ten alle tijden stopzetten door Sprimoglass hiervan in kennis te stellen via e-mail of via aangetekend schrijven. 
17.13.    Ingeval van stopzetting zullen de facturen niet langer in elektronische vorm, doch opnieuw in papieren vorm en per gewone post worden verzonden naar het adres dat door de koper werd meegedeeld aan Sprimoglass. Hiervoor zal een kost worden aangerekend van 2 euro per factuur.
17.14.    Sprimoglass kan de elektronische verzending en raadpleging van haar facturen ten alle tijden beëindigen zonder opgave van een reden. De koper dient zelf de nodige maatregelen te nemen voor de bewaring van de reeds verzonden facturen.
17.15.    Wanneer Sprimoglass een ernstige inbreuk vaststelt op deze algemene voorwaarden, is Sprimoglass te allen tijde gerechtigd de elektronische verzending en raadpleging van haar facturen onmiddellijk stop te zetten. Het betreft onder andere het meedelen van foutieve gegevens, misbruiken van het systeem, etc. Deze opsomming is niet limitatief. 
17.16.    Sprimoglass verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens te eerbiedigen. 


=====

 
 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de Sprimoglass nieuwsbrief.