fbpx Algemene verkoopsvoorwaarden | Sprimoglass

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definities 

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Sprimoglass; 

- Bestelbevestiging: de schriftelijke aanvaarding van de Bestelling door Sprimoglass; 

- Bestelling: een door de Klant via e-mail of “Electronic Data Interchange” (EDI) geplaatste bestelling van Producten op basis van de Service Level Agreement of een aparte Prijsofferte van Sprimoglass; 

- Garantie: heeft de betekenis die er in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden aan wordt gegeven; 

- Klant: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst sluit of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of gevolmachtigde de Overeenkomst sluit in het kader van professionele activiteiten; 

- Overeenkomst: betekent de Bestelling, de Bestelbevestiging en de Service Level Agreement; 

- Prijsofferte: een door Sprimoglass op verzoek van de Klant uitgegeven prijsofferte voor de Producten, zoals bepaald in artikel 3.2; 

- Producten: de door Sprimoglass vervaardigde producten (vlakglas); 

- Service Level Agreement: de door Sprimoglass aan de Klant verstrekte service level agreement, met inbegrip van een prijslijst en gedetailleerde informatie over de Producten; en 

- Sprimoglass: Sprimoglass, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 4140 Sprimont, Rue de Louveigné 94-96, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0414.922.943 (RPR Luik, afdeling Luik). 

2. Algemeen 

2.1. Onverminderd eventuele andere bijzondere voorwaarden die in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn overeengekomen, zijn op elke Prijsofferte, Bestelling, Bestelbevestiging, factuur en de Service Level Agreement tussen Sprimoglass en de Klant de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

2.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Service Level Agreement, de Bestelbevestiging, de Algemene Voorwaarden, de Prijsofferte of de Bestelling, hebben de volgende documenten voorrang (in volgorde van afnemende prioriteit): (i) de Bestelbevestiging, (ii) de Algemene Voorwaarden, (iii) de Prijsofferte, (iv) de Service Level Agreement en (v) de Bestelling. 

2.3. De Klant is vooraf op de hoogte gebracht van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1. De Klant erkent dat de Service Level Agreement wordt verstrekt om de Klant te informeren over de standaard geldende prijzen en Product specificaties. De Service Level Agreement is bindend voor zowel de Klant als Sprimoglass en kan door de Klant worden gebruikt om een Bestelling te plaatsen. 

3.2. In geval van grote projecten (d.w.z. projecten met een oppervlakte van meer dan honderdvijftig (150) vierkante meter) kan de Klant een afzonderlijke Prijsofferte aanvragen bij Sprimoglass. Alle Prijsoffertes van Sprimoglass zijn geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de Prijsofferte. Binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen kan de Klant op geldige wijze een Bestelling plaatsen op basis van de in de Prijsofferte vermelden prijzen. Indien de Klant na deze periode van dertig (30) kalenderdagen een Bestelling plaatst, behoudt Sprimoglass zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijzen in een nieuwe Bestelbevestiging te bevestigen. 

3.3. De Klant verbindt zich ertoe om bij voorkeur een Bestelling te plaatsen door middel van EDI. Indien de Klant dit niet doet, behoudens wanneer de Service Level Agreement uitdrukkelijk anders vermeldt, dan behoudt Sprimoglass zich het recht voor om de Klant een extra bedrag aan te rekenen gelijk aan één procent (1%) van het totale bedrag van de Bestelling om de door Sprimoglass gemaakte administratiekosten te dekken. 

3.4. Bij ontvangst van een Bestelling zal Sprimoglass de Klant per e-mail een Bestelbevestiging sturen. De Klant erkent dat een Bestelbevestiging wordt bezorgd om na te gaan of alle details van de Bestelling correct zijn vermeld in de Bestelbevestiging. De Bestelbevestiging is bindend voor de Klant, tenzij de Klant Sprimoglass binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de Bestelbevestiging op de hoogte heeft gebracht van eventuele fouten in de Bestelbevestiging. Alle prijzen en Product kenmerken zoals vermeld in de Bestelbevestiging zijn bindend voor zowel Sprimoglass als de Klant en kunnen niet worden gewijzigd, tenzij in onderling overleg. 

3.5. De Klant kan Overeenkomsten uitsluitend annuleren binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de Bestelbevestiging. In dat geval zal de Klant aan Sprimoglass een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van tien procent (10%) van het bedrag van de Bestelbevestiging, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, onverminderd enig recht van Sprimoglass om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij kan aantonen dat de geleden schade dit bedrag overschrijdt. Elke annulering na deze termijn geeft Sprimoglass het recht om het volledige bedrag van de Bestelbevestiging te factureren. 

4. Prijzen 

4.1. De prijzen die Sprimoglass in de Bestelbevestiging vermeldt, zijn steeds eenheidsprijzen per vierkante meter. Indien Sprimoglass in de Service Level Agreement of enig ander document andere eenheidsprijzen, geraamde prijzen of geschatte totaalprijzen vermeldt, zijn deze prijzen indicatief. 

4.2. De Klant erkent en aanvaardt dat bij het bepalen van de prijzen in de Bestelbevestiging de lengte- en breedtematen van de Producten naar boven worden afgerond op de centimeter. Oppervlaktematen worden naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde dm², met een minimum van vijftig (50) dm² per volume. De afmetingen van alle Producten met onregelmatige vorm worden bepaald op basis van de afmetingen van de kleinste omringende rechthoek, overeenkomstig de NBN B 06-001-norm. 

4.3. De door Sprimoglass gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en exclusief enige aanvullende diensten die door Sprimoglass kunnen worden geleverd (hetzij op specifiek verzoek van de Klant, hetzij indien Sprimoglass dit noodzakelijk wordt geacht), met inbegrip van maar niet beperkt tot het ter beschikking stellen van bokken, het reinigen van glas, verpakking, transport, verzending of verzekering. De kosten van dergelijke diensten worden vermeld in de Service Level Agreement en komen altijd ten laste van de Klant. 

4.4. Behoudens andersluidende melding op de factuur of in de Bestelbevestiging, zijn de kosten voor het transport van de Producten in de prijzen inbegrepen indien en voor zover dat (i) het transport bestaat uit een levering van ten minste vijftig (50) m² van Producten, (ii) de levering plaatsvindt bij de Klant (en niet op een werf) en (iii) de levering plaatsvindt in België. Indien niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, zijn de transportkosten niet in de prijs inbegrepen en zal Sprimoglass ze afzonderlijk factureren overeenkomstig de voorwaarden van de Service Level Agreement. 

4.5. Sprimoglass behoudt zich het recht voor om extra kosten aan te rekenen voor het ter beschikking stellen van bokken. Behoudens wanneer de Service Level Agreement uitdrukkelijk anders vermeldt, rekent Sprimoglass drie (3) euro (excl. btw) huur aan per bok en per werkdag indien de bokken vijfenveertig (45) werkdagen na de leveringsdatum van de Producten nog ter beschikking zijn van de Klant. Na het verstrijken van een periode van negentig (90) werkdagen na de leveringsdatum rekent Sprimoglass tien (10) euro (exclusief btw) huur aan per bok en per werkdag. 

Indien er bokken verloren gaan, heeft Sprimoglass het recht om bovenop de voormelde huurprijzen een bedrag van zevenhonderdvijftig (750) euro (excl. btw) per verloren bok te factureren. 

4.6. De Partijen kunnen overeenkomen om een korting voor contante betaling toe te passen. Indien van toepassing, moet een dergelijke korting worden vermeld in de Service Level Agreement of de Bestelbevestiging. 

4.7. Indien de kostprijs van de Producten gestegen is als gevolg van ongunstigere wisselkoersen of hogere belastingen, heffingen, arbeidskosten, grondstofprijzen en andere productiekosten, mag Sprimoglass de prijs van de Producten op elk moment vóór de levering ervan verhogen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. 

5. Betaling 

5.1. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding op de factuur of in de Bestelbevestiging, zijn alle facturen betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. 

5.2. Niettegenstaande artikel 5.1., behoudt Sprimoglass zich het recht voor om vóór de levering van de Producten te vragen dat de Klant (een deel van) van het factuurbedrag contant betaalt. 

5.3. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is betaald, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlinteresten op het openstaande factuurbedrag tegen de wettelijke interestvoet vanaf de vervaldag, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld. 

5.4. Elke laattijdige betaling door de Klant geeft Sprimoglass bovendien het recht om administratiekosten ten belope van tien procent (10%) van het factuurbedrag aan te rekenen, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro. Deze administratiekosten blijven verschuldigd bij (laattijdige) betaling van de hoofdsom van de factuur. Indien een factuur niet is betaald tegen de vervaldag, heeft Sprimoglass het recht om de productie of levering van de Producten aan de Klant uit te stellen of op te schorten tot de openstaande facturen volledig zijn betaald. Alle kosten die voortvloeien uit het afdwingen van betaling via een rechtbank of anderszins, met inbegrip van juridische kosten, komen ten laste van de Klant. 

5.5. Indien een factuur niet betaald is tegen de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar. 

5.6. Alle Producten blijven eigendom van Sprimoglass tot alle factuurbedragen, inclusief kosten en interesten, in voorkomend geval, volledig betaald zijn. De Klant heeft niet het recht de Producten te bezwaren, te verpanden, te vervreemden of anderszins te wijzigen tot alle voornoemde bedragen volledig zijn betaald. Het risico van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten aan de Klant worden geleverd. 

6. (Elektronische) facturatie 

6.1. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in om de facturen voor zijn Bestellingen elektronisch te ontvangen en stemt ermee in dat de facturen niet langer op papier per gewone post worden verzonden. De elektronische factuur zal het enige originele exemplaar zijn en zal dezelfde juridische waarde hebben als een gewone factuur op papier. 

6.2. Facturen worden per e-mail verzonden naar het (de) door de Klant opgegeven e-mailadres(sen). 

6.3. De Klant verbindt zich ertoe Sprimoglass correcte facturatiegegevens te bezorgen en om deze gegevens bij elke wijziging ervan aan te passen of aan Sprimoglass mee te delen. Sprimoglass is niet verantwoordelijk voor foutieve communicatie indien de door de Klant verstrekte informatie onjuist of verouderd is. 

6.4. De elektronische-transmissiediensten van Sprimoglass kunnen van tijd tot tijd worden onderbroken voor onder andere onderhoudswerkzaamheden. Dergelijke onderbrekingen worden indien mogelijk vooraf aangekondigd. Sprimoglass garandeert niet dat de elektronische-transmissiediensten voortdurend beschikbaar zullen zijn en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook. 

6.5. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen, controleren en bewaren van zijn elektronische facturen. 

6.6. De Klant kan het systeem van elektronische facturatie laten stopzetten door Sprimoglass hiervan per e-mail of aangetekend schrijven in kennis te stellen. De Klant krijgt zijn facturen dan niet langer elektronisch toegestuurd. In plaats daarvan zal Sprimoglass papieren facturen per gewone post versturen naar het adres dat de Klant aan Sprimoglass heeft opgegeven. Hiervoor rekent Sprimoglass de Klant een vergoeding van twee (2) euro per factuur aan. 

7. Levering en transport 

7.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, levert Sprimoglass de Producten aan de Klant op de plaats die in de Bestelbevestiging is aangegeven. Op verzoek van de Klant en mits voorafgaande goedkeuring van Sprimoglass, kan de Klant voorafgaand aan het transport voor de levering, de Producten ter plaatse bij Sprimoglass verifiëren op de door Sprimoglass bevestigde datum. 

7.2. Niettegenstaande artikel 7.1 kan de Klant de Producten ter plaatse bij Sprimoglass afhalen na voorafgaande schriftelijke afspraak tussen Sprimoglass en de Klant. Dit geeft de Klant echter geen recht op een vermindering van de prijs zoals vermeld in de Bestelbevestiging. 

7.3. De in de Bestelbevestiging vermelde leveringsdatum is indicatief. Deze leveringsdatum bindt Sprimoglass niet. Enige vertraging in de levering van de Producten kan geen aanleiding geven tot boetes, schadevergoedingen of een annulering van de Bestelling door de Klant. 

7.4. Sprimoglass staat de Klant toe de levering van een Bestelling die klaar is maximaal vijftien (15) kalenderdagen uit te stellen, te rekenen vanaf de oorspronkelijk geplande leveringsdatum. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat in dergelijk geval het risico met betrekking tot de Producten op de oorspronkelijk voorziene leveringsdatum overgaat van Sprimoglass op de Klant. Zodra de voornoemde termijn van vijftien (15) kalenderdagen is verstreken, zal Sprimoglass de Producten en de kosten van opslag tot de levering of afhaling van de Producten factureren. 

7.5. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Klant dat hij de regels met betrekking tot bokken en transport zoals beschreven in de Service Level Agreement, heeft gelezen en aanvaard. 

8. Productie – Samenstelling van de Producten 

8.1. Sprimoglass vervaardigt de Producten met de grootste zorg en met inachtneming van algemeen aanvaarde industrienormen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Echter, de vervaardiging van de Producten kan onderhevig zijn aan het risico van onvoorziene omstandigheden en variaties in grondstoffen. 

8.2. De werkzaamheden van Sprimoglass worden uitgevoerd volgens de normen NBN S23-002, NBN EN 12150 en NBN EN 1279, het lastenboek voor privéwerken (nummer 22) van de CNC (de Franse nationale consumentenraad), het WTCB (het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de FAB (Federatie van de Architectenverenigingen van België) alsook de NIT 214-norm en de addenda en updates ervan (gepubliceerd door het WTCB). 

8.3. De Klant erkent en aanvaardt dat Sprimoglass en de leveranciers van Sprimoglass rekening houden met de in de nota FIV/VGI 03 (NIT 214) gespecificeerde minimumvereisten inzake afmetingen, dikte, vlakheid, kleuren, optische kwaliteit en zichtbare gebreken in het glas. 

8.4. Indien de Klant verzoekt om een nazicht van de samenstelling van de Producten, wordt een dergelijk nazicht louter voor informatiedoeleinden verstrekt. Sprimoglass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de geldende normen in dit verband. Dit nazicht wordt uitgevoerd op basis van de volgende normen: 

 1. Nazicht van de samenstelling - windweerstand
  1. Nazicht volgens:
   1. NBN S23-002: 2017
   2. Eurocodes
  2. De blootstellingszone moet door de Klant worden aangeduid. Indien de Klant nalaat een dergelijke blootstellingszone aan te duiden, wordt een snelheid van vijfentwintig (25) meter per seconde en een hoogte van tien (10) meter als standaardreferentie in aanmerking genomen. 
  3. Het nazicht betreft een indicatie in functie van de instrumenten en middelen waarover Sprimoglass beschikt (Vitralys, Vitrages Décisions, Mepla of andere berekeningsmethoden van de leveranciers van Sprimoglass). 
 2. Nazicht van de samenstelling - akoestiek
  1. Sprimoglass beschikt over geteste beglazing waarvan een PV kan worden afgeleverd voor sommige samenstellingen, overeen te komen met de Klant. 
  2. b. Andere samenstellingen kunnen worden geraamd, maar zonder resultaatsgarantie. 
 3. Nazicht van de samenstelling - veiligheid 
  1. Sprimoglass kan in België advies verstrekken met betrekking tot de NBN S23-002, maar de uiteindelijke keuze van de Producten wordt gemaakt door de Klant. 
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat Sprimoglass ervan uit dat de Producten worden geplaatst met een hoogte van het vulelement van meer dan negentig (90) centimeter zonder borstweringsfunctie. 
  3. Sprimoglass houdt rekening met een aardbevingsgebied nul. 

 

9. Mallen 

9.1. Indien de Klant mallen, tekeningen of modellen verstrekt, zullen de Producten in overeenstemming met dergelijke mallen, tekeningen of modellen worden vervaardigd, mits uitdrukkelijke verwijzing naar de afmetingen van deze mallen, tekeningen of modellen in de Bestelbevestiging. Indien de Klant mallen aanlevert, moeten deze digitaal of in een stevig formaat (bijv. stevig karton) worden aangeleverd met afmetingen die overeenkomen met de werkelijke afmetingen van de bestelde Producten. De Klant dient alle bijbehorende maatschetsen die Sprimoglass in dit verband vraagt, te verstrekken. 

9.2. Indien de Klant zijn mallen, tekeningen of modellen niet terugvraagt binnen drie (3) maanden na de leveringsdatum van de in overeenstemming daarmee vervaardigde Producten, worden ze samen met de bijbehorende maatplannen exclusief eigendom van Sprimoglass. Sprimoglass kan deze mallen, tekeningen en modellen dan naar eigen goeddunken gebruiken of vervreemden zonder dat de Klant het recht heeft ze terug te vorderen of enige vergoeding te vragen voor de overdracht van intellectuele rechten met betrekking tot deze mallen, tekeningen of modellen. 

9.3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot mallen, tekeningen en modellen die Sprimoglass voor de vervaardiging en verkoop van de Producten heeft toegepast en/of gebruikt, blijven exclusief eigendom van Sprimoglass. 

10. Garantie 

10.1. De enige garantie die met betrekking tot de Producten wordt gegeven, is dat: 

(i) de Producten in overeenstemming zijn met hetgeen bepaald in de Bestelbevestiging; 

(ii) de Producten vervaardigd zijn in overeenstemming met de industrienormen zoals uiteengezet in artikel 8.2 en 8.3 van deze Algemene Voorwaarden; en 

(iii) er gedurende tien (10) jaar na de leveringsdatum in het geval van isolatieglas en, tenzij anders vermeld in de Service Level Agreement, gedurende drie (3) jaar na de leveringsdatum in het geval van glas met gestructureerde kruishouten of glas met ingebouwde zonwering geen verminderd zicht optreedt door condensatie en stofafzetting op het binnenoppervlak als gevolg van een niet-hermetische afdichting van de Producten, met dien verstande dat deze garantie onder (iii) niet wordt gegeven voor gekleurd niet-gehard glas (de “Garantie”). 

10.2. De Garantie is niet van toepassing indien een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: het niet instellen van een geldige Garantie claim overeenkomstig artikel 10.6.; niet correct behandelen, snijden, vervoeren, wijzigen of herstellen; ongeval, misbruik of oneigenlijk gebruik; niet correcte installatie of onderhoud niet in overeenstemming met de technische instructies van Sprimoglass (in het bijzonder in het geval van zonwerend glas en gelaagd glas); overmacht; nalatigheid, gebrek aan toezicht of gebrek aan onderhoud in hoofde van de Klant en normale slijtage. 

10.3. Deze Garantie is niet van toepassing in geval van een gebrek veroorzaakt door materialen, accessoires of diensten die door de Klant zijn geleverd; door een specifieke kwaliteit, ontwerp, mal, tekening, type of bron van glas, een specifiek uitvoeringsproces opgelegd door de Klant, of door een tussenkomst van een persoon of entiteit die niet gemachtigd of gekwalificeerd is om die tussenkomst uit te voeren. 

10.4. Met uitzondering van de Garantie, wijst Sprimoglass alle uitdrukkelijke en impliciete verklaringen en garanties van welke aard dan ook af, met inbegrip van de impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, alle ontwerpgaranties en alle prestatiegaranties. Voorgaande beschrijft uitsluitend de verplichtingen van Sprimoglass met betrekking tot de kwaliteit van de verkochte Producten. 

10.5. Met uitzondering van de in artikel 10.1. (iii) geboden Garantie, gaat de Garantie in op de datum van levering door Sprimoglass en eindigt ze (i) op de datum van installatie van de Producten; of (ii) na 6 

- moet de claim via het webportaal SynerBo worden ingediend, zoals nader beschreven in de Service Level Agreement. 

- moet de Klant Sprimoglass onmiddellijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de datum van levering van de Producten op de hoogte brengen van elk zichtbaar gebrek, elke afwijking of elke discrepantie tussen de geleverde Producten en de Bestelbevestiging; 

- moet de Klant Sprimoglass op de hoogte brengen van elk ander gebrek dat hij aan de Producten toeschrijft en dat de Klant moet bewijzen binnen vijf (5) werkdagen na de kennisgeving ervan en in elk geval uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden na de leveringsdatum in geval van een renovatieproject of binnen een termijn van zes (6) maanden na de leveringsdatum in geval van een nieuwbouwproject; 

- moet elke Garantie claim vergezeld gaan van documentatie die details bevat over de Garantie claim; dient de Klant alle bijkomende informatie en documentatie te verstrekken die Sprimoglass tijdens de beoordeling van de Garantie claim redelijkerwijs kan vragen; 

- Sprimoglass kan te allen tijde de betrokken Producten ter plaatse bij de Klant controleren om de door de Klant ingediende Garantie claim te beoordelen. Indien en voor zover Sprimoglass de Garantie claim van de Klant ongegrond acht, behoudt Sprimoglass zich het recht voor om ofwel alle werkelijk gemaakte kosten, ofwel een forfaitair bedrag van honderd (100) euro als vergoeding voor de in dit verband gemaakte reis- en andere kosten te factureren. 

een periode van drie (3) maanden in geval van een renovatieproject of een periode van zes (6) maanden in geval van een nieuwbouwproject, naargelang welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. 

10.6. Opdat een Garantie claim geldig zou zijn: 

10.7. Indien en voor zover Sprimoglass de Garantie claim van de Klant gegrond acht, zal Sprimoglass, als enige rechtsmiddel met betrekking tot de Garantie, op eigen kosten een vervangend Product leveren (of de gebrekkige delen van het Product vervangen) of een creditnota uitschrijven voor de bedragen die de Klant reeds aan Sprimoglass heeft betaald in verband met dat specifieke gebrekkige Product. De keuze van het rechtsmiddel en de plaats van het rechtsmiddel zullen uitsluitend door Sprimoglass worden bepaald en het rechtsmiddel zal, in het algemeen, beperkt zijn tot de vervanging van (de gebrekkige delen van) het Product. De kosten voor het transport van de Producten of de gebrekkige delen komen ten laste van Sprimoglass. 

10.8. De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om de Producten op een professionele manier en in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die gelden krachtens toepasselijke wet- en regelgeving te laten installeren. 

11. Aansprakelijkheid 

11.2. Sprimoglass zal in geen geval krachtens enige Overeenkomst aansprakelijk zijn voor (a) beschadiging van enig type coating dat op verzoek van de Klant is aangebracht aan de buitenkant van isolatieglas, (b) schade of verliezen met betrekking tot de professionele activiteiten van de Klant, (c) winstderving, omzetderving, gebruiksderving, gevolgschade en/of kapitaalkosten, (d) vorderingen van klanten van de Klant of andere derden tot betaling van een schadevergoeding of boete en (e) schade, verliezen of kosten die direct en/of indirect zijn ontstaan. Bovendien kan Sprimoglass niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen die duidelijk losstaat van de levering van Sprimoglass en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor letsels of ongevallen. 

11.3. Voor zover de activiteiten van Sprimoglass afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Sprimoglass in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan de fout (met uitzondering van grove nalatigheid en opzet) van derden. 

11.4. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van Sprimoglass in het desbetreffende geval effectief uitkeert. Een overzicht van de afgesloten verzekeringspolis(sen) zal op eerste schriftelijk verzoek van de Klant worden verstrekt. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook beslist niet over te gaan tot uitkering, zal de aansprakelijkheid niet hoger zijn dan het gemiddelde jaarbedrag dat de Klant tijdens de laatste drie kalenderjaren aan Sprimoglass heeft betaald, waarbij de totale aansprakelijkheid nooit meer dan honderdduizend (100.000) euro kan bedragen. 7 

12. Overmacht 

Sprimoglass kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering noch voor schade te wijten aan een geval van overmacht (met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlogen, ongevallen, terreuraanslagen, stakingen, lock-outs, branden, epidemieën, pandemieën of vertragingen door leveranciers). Overmacht heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van Sprimoglass worden opgeschort totdat het geval van overmacht eindigt. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, heeft zowel Sprimoglass als de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. 

13. GDPR - Persoonsgegevens 

Sprimoglass verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Sprimoglass bevestigt en de Klant erkent en aanvaardt dat deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor klantenbeheerdoeleinden, facturatiedoeleinden en de nakoming van alle andere contractuele verplichtingen van Sprimoglass uit hoofde van deze Overeenkomst. Sprimoglass kan de door de Klant verstrekte persoonsgegevens ook verwerken voor informatie- of promotiecampagnes. De Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken om inzage in of rectificatie van zijn gegevens. De Klant moet Sprimoglass op de hoogte brengen indien hij geen commerciële informatie wenst te ontvangen of indien hij een einde wenst te stellen aan de verwerking van zijn persoonsgegevens voor informatie- of promotiecampagnes of andere direct-marketingdoeleinden. 

14. Beëindiging van de Overeenkomst 

14.1. Onverminderd het recht van Sprimoglass om bijkomende waarborgen van de Klant te eisen, is Sprimoglass gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden – na kennisgeving per aangetekend schrijven aan de Klant maar zonder opzegtermijn en zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding – indien (i) de Klant een of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (tijdig en naar behoren) nakomt, (ii) de Klant zijn betalingen staakt, failliet gaat, het faillissement aanvraagt of zich in een reorganisatieprocedure bevindt, (iii) beslag wordt gelegd op (een deel van) de activa en/of het vermogen van de Klant of (iv) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat naar het redelijke oordeel van Sprimoglass het risico bestaat dat de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren na te komen. 

14.2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, zoals beschreven in artikel 14.1., behoudt Sprimoglass zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor kosten en schade die Sprimoglass als gevolg van deze ontbinding heeft opgelopen. 

15. Toepasselijk recht - geschillen 

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Klant en Sprimoglass worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen (met inbegrip van geschillen die verband houden met niet-contractuele verplichtingen) zullen definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Luik, afdeling Luik.

 
 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de Sprimoglass nieuwsbrief.